وبگاه شخصی احمدرضا سرائيان

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: چوب شناسی- شناخت عمومی چوب-شناخت عمومی مواد لیگنوسلولزی- صنایع چوب- چوب شناسی و صنایع چوب-فیزیک چوب- تکنولوژی خمیرکاغذ(1-2)-تخته فیبر-مدیریت صنعتی- حفاظت کار و ایمنی در صنایع چوب
كارشناسي ارشد: فناوری تهیه خمیرکاغذ پیشرفته-آزمایشگاه خمیرکاغذ پیشرفت- فیزیک-مکانیک خمیروکاغذ- مرفولوژی الیاف
دكتري: فناوری تولید و بازیافت انرژی و مواد شیمیایی
  بازديد : 21470
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان